ALGEMENE VOORWAARDEN  – Getekende communicatie -

 

 

 

Algemeen

 

Fijn dat je bij René Hogeboom terecht bent gekomen voor een opdracht. Visueel denken & doen. Daarmee help ik teams en organisaties vertaalslagen te maken van nu naar de toekomst. Getekende communicatie maakt hierbij processen inzichtelijk, helpt deze te stroomlijnen, en the Big Picture zorgt voor de verbinding met anderen.  Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder registratienummer 55266355. In dit stuk genoemd René Hogeboom – getekende communicatie-. (en is onderdeel van René Hogeboom – Atelier voor coaching , training & getekende communicatie)

 

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor af te nemen diensten en producten van René Hogeboom – Getekende communicatie. Het is belangrijk dat je deze goed doorleest. Door akkoord te geven op een prijsopgaaf geef je aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en René Hogeboom.

 

 

 

OPDRACHTEN

 

 

 

1. Totstandkoming en werking van de overeenkomst

 

1.1 Fijn dat je vertrouwen hebt in mijn expertise en een opdracht bij René Hogeboom Atelier voor getekende communicatie  neerlegt! Na overleg over de precieze vraag maak ik een offerte en spreek een planning en levertijd af. Je ontvangt hierbij altijd deze Algemene Voorwaarden. Een planning bestaat bij grotere opdrachten ook uit een deelplanning met eventuele op te leveren tussenproducten.

 

1.2 Bij schriftelijk akkoord op de prijsopgaaf geef je aan ook akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Hierna kan het werk beginnen!

 

1.3 Tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

1.4 Mijn ideale werkomgeving is er een waarin we elkaar vertrouwen, eerlijk en open zijn en afspraken nakomen. Vergt de opdracht samenwerking met andere professionals? Geen probleem! Ook daar maken we afspraken over.

 

1.5 Van tevoren ontvang ik graag de volgende zaken bij de opdrachtbriefing: Wat is het idee? Waar is het voor? Wat is het doel? Heb je deadlines? Wat is je budget? Zo kan ik een goede inschatting maken voor een passende offerte. Bij grotere opdrachten is fysieke kennismaking en briefing met afbakening van de opdracht gewenst.

 

1.6 De opdrachtgever mag voorbeelden als referentie meesturen. René Hogeboom zal nooit een voorbeeld namaken voor een opdrachtgever; dit is niet toegestaan vanuit het auteursrecht.

 

 

 

2. Uitvoering van de opdracht

 

2.1 Werk wordt naar aanleiding van de akkoord gegeven offerte uitgevoerd. Voor aanzienlijk meerwerk wordt in overleg een additionele vergoeding afgesproken.

 

2.2 De opdrachtgever heeft de gelegenheid aanpassingen en feedback kenbaar te maken, die we in overleg wel of niet doorvoeren. Wanneer onvoorzien veel meerwerk ontstaat, kan het zijn dat er kosten bij komen als dit voortkomt uit nieuwe keuzes waardoor werk opnieuw gedaan moet worden.

 

2.3 Als de afgesproken planning vanuit René Hogeboom of de opdrachtgever om wat voor reden dan ook moet veranderen, informeren we elkaar tijdig en zoeken een passende oplossing. René Hogeboom is niet verantwoordelijk voor vertraging door wijzigingen in de afspraken vanuit de opdrachtgever. Uiteraard zal René Hogeboom altijd haar best doen om alsnog binnen de planning te leveren.

 

2.4 René Hogeboom heeft het recht om derden in te huren bij het (helpen) van (delen) van de opdracht. Dit geldt zowel voor regulier werk als bij calamiteiten. De opdrachtgever heeft hier geen hinder van.

 

 

 

2.5 Bij voltooiing van de opdracht wordt een eindproduct afgeleverd. Tussenproducten, schetsen en originele bestanden en ontwerpen worden niet overgedragen aan de opdrachtgever.

 

2.6 Na oplevering heeft de opdrachtgever het recht kleine aanpassingen te vragen. Deze worden kosteloos doorgevoerd wanneer dit minder werk is dan 30 minuten. Aanpassingen door een fout van René Hogeboom zijn altijd kosteloos. Aanpassingen naar aanleiding van nieuwe informatie en/of doelen van de opdrachtgever worden gezien als nieuwe opdracht. In dat geval wordt opnieuw een prijsopgaaf afgegeven.

 

2.7 Tenzij anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden niet tot de opdracht:

 

• uitvoeren van tests, deponering, aanvragen van vergunningen en beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen

 

• het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden

 

• het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

 

 

3. Annulering van de opdracht

 

3.1 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten verschuldigd aan René Hogeboom. Zowel kosten van materiaal, inschakeling van derden als gemaakte uren. Wat deze kosten precies zijn ontvangt de opdrachtgever schriftelijk, inclusief onderbouwing.

 

 

 

4. Betalingsvoorwaarden voor opdrachten

 

4.1 Offertes zijn altijd exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

 

4.2 Je ontvangt van René Hogeboom een factuur ter betaling.

 

4.3 Betalingen ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als een factuur niet binnen 60 dagen is betaald, wordt een wettelijke rente van 8% van het factuurbedrag gerekend. Mocht het onverhoopt komen tot gedwongen incasso, dan zijn alle hiervoor gemaakte kosten voor de opdrachtgever.

 

4.4 Bij grotere opdrachten (> € 1.000 en/of waarbij externe inkoop nodig is) geldt een betaling van 50% bij akkoord opdracht en 50% na oplevering, binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

4.5 Bij opdracht op locatie worden gemaakte reiskosten berekend aan de opdrachtgever, op basis van werkelijk gemaakte (OV) kosten of vergoeding van € 0,30 per kilometer.

 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

 

1. Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding bij opdrachten

 

1.1 Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt voor betaling of bezorging.

 

1.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking aan derden, René Hogeboom of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden.

 

2. Aansprakelijkheid

 

2.1 De website René Hogeboom wordt zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. René Hogeboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site. René Hogeboom vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

2.2 René Hogeboom is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Uiteraard doe ik mijn best kleurweergave zo echt mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat kleuren in drukwerk niet altijd even fel of fris kunnen zijn als de kleuren op een beeldscherm. Vraag bij twijfel een kleurenproef bij mij aan. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

2.3 René Hogeboom is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten van opgevolgd advies. Advies is altijd een richting waarbij opdrachtgever zelf bepaalt/verantwoordelijk is voor het wel of niet volgen.

 

2.4 De opdrachtgever vrijwaart René Hogeboom voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrecht op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

2.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 

 

3. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 

3.1 Alle op de site afgebeelde gegevens, ontwerpen en illustraties zijn het eigendom van René Hogeboom en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat het niet mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, tenzij je nadrukkelijk toestemming van mij hebt gekregen. Vraag gerust naar de mogelijkheden als je iets wilt gebruiken.

 

3.2 Eigendomsrechten, Auteursrechten, originele bestanden en origineel werk worden niet overgedragen aan opdrachtgevers, tenzij nadrukkelijk overeengekomen en/of afgekocht.

 

3.3 Waardering voor werk is fijn! De opdrachtgever geeft daar waar mogelijk credits aan René Hogeboom. Bijvoorbeeld door vermelding in ‘credit lijst’, colofon, begeleidende tekst, door tags of anderszins.

 

3.4 Het is een opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg werk van René Hogeboom aan te (laten) passen in welke vorm dan ook (kleur, afbeelding, lettertypen, spiegeling etc.)

 

3.5 De opdrachtgever mag geleverd materiaal alleen gebruiken voor de daarvoor afgesproken doeleinden. Gebruik voor nieuwe doeleinden gaat in overleg met René Hogeboom. Mogelijk worden hiervoor nieuwe licenties afgesproken en betaald.

 

3.6 De opdrachtgever geeft bij akkoord op deze voorwaarden René Hogeboom het recht om al het gemaakte materiaal te gebruiken voor eigen online en offline promotiedoeleinden, mits geen bedrijfsgevoelige informatie van de opdrachtgever. Dit gaat uiteraard in overleg.

 

3.7 Na voltooiing van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch René Hogeboom jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

3.8 Interesse in beeldmateriaal? Leuk! Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

 

 

 

 

4. Klachten of onvrede

 

4.1 Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Laat het mij weten via telefoon of e-mail. Ik neem dan

 

zo spoedig contact met je op en ga mijn best doen het probleem op te lossen.

 

 

 

Algemene informatie

 

Bij vragen kun je contact opnemen met René Hogeboom:

 

 

 

René Hogeboom

 

Alexander Numankade 7B | 3572 KN | Utrecht |06 47262640

 

R.hogeboom@outlook.com  www.renehogeboom.com

 

KvK   55266355

 

BTW NL00162328333B02

 

Rabobank NL20 RABO 0183 6813 20

 

 

 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 

Utrecht 2019

 


Algemene Voorwaarden Coaching & training

 

 Artikel 1 Definities

 

1. Definities:

 - René Hogeboom: de naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak René Hogeboom Atelier voor coaching, training & getekende communicatie, gevestigd te Utrecht.

 - Opdrachtgever: degene die met René Hogeboom een overeenkomst heeft gesloten;

 - Overeenkomst: elke langs schriftelijke of digitale weg tot stand gekomen overeenkomst

van opdracht tussen René Hogeboom en opdrachtgever;

- Offerte: elke langs schriftelijke of digitale weg aan een (aspirant) opdrachtgever

aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

 

Artikel 2 Algemeen

 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van René Hogeboom die gaan over coaching en training en alle tussen opdrachtgever en René Hogeboom  gesloten overeenkomsten over het verrichten en/of leveren van trainingen, opleiding, coaching en advies of werkzaamheden.

 

2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk als en voor zover deze schriftelijk

 

tussen René Hogeboom en opdrachtgever worden overeengekomen.

 

3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig

 

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

 

toepassing.

 

 

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van René Hogeboom zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel

 

uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Als een offerte of aanbieding van René Hogeboom een vrijblijvend aanbod

 

bevat en dit aanbod wordt door opdrachtgever aanvaard, heeft René Hogeboom het recht dit aanbod binnen

 

twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de offertes en aanbiedingen van René Hogeboom 30 dagen geldig.

 

2. De overeenkomst tussen René Hogeboom en opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een

 

schriftelijke of digitale aanmelding, inschrijving of opdracht bij René Hogeboom en de aanvaarding van deze

 

aanmelding, inschrijving of opdracht door René Hogeboom. Opdrachtgever aanvaardt door zijn aanmelding,

 

inschrijving of opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

 

3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door René Hogeboom kan via elk communicatiemiddel

 

plaatsvinden.

 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht René Hogeboom niet tot het verrichten van een gedeelte van de

 

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 

 

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk of

 

digitaal, te annuleren met inachtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel.

 

2. Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze aan René Hogeboom

 

respectievelijk de volgende vergoedingen verschuldigd:

 

a) bij een annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 75%;

 

b) bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 50%;

 

c) bij een annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 25%;

 

van de overeengekomen prijs.

 

3. Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na aanvang van de

 

uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de gehele overeengekomen prijs te

 

betalen.

 

4. Indien René Hogeboom als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, annuleringskosten is

 

verschuldigd aan een voor de uitvoering van de opdracht door René Hogeboom ingehuurde accommodatie of

 

andere voorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten volledig te vergoeden.

 

5. In overleg met René Hogeboom kan opdrachtgever in plaats van de oorspronkelijk aangemelde deelnemer

 

een vervangende deelnemer aan de activiteit laten deelnemen. Dit dient dan wel vóór

 

aanvangsdatum van de activiteit aan René Hogeboom te worden meegedeeld. Vervanging na aanvang van de

 

uitvoering van de overeenkomst is niet meer toegestaan. Vervanging van de oorspronkelijke

 

aangemelde deelnemer is niet mogelijk als op basis van individuele intake, een persoonlijk

 

leertraject is afgesproken.

 

 

 

Artikel 5 Voortijdige beëindiging

 

1. Indien René Hogeboom de uitvoering van (een deel van) de opdracht moet annuleren in geval van

 

overmacht of ziekte, zal de opdrachtgever hier direct van in kennis worden gesteld. Over de niet

 

uitgevoerde uren is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. Evenmin kan opdrachtgever aan

 

René Hogeboom kosten in rekening brengen ten gevolge van deze annulering. René Hogeboom treedt zo spoedig mogelijk met opdrachtgever in overleg om het geannuleerde werk zo goed en zo snel mogelijk

 

alsnog uit te voeren. Opdrachtgever heeft het recht om het alsnog uitvoeren hiervan te annuleren.

 

Er zullen door René Hogeboom dan geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

2. Voor zover René Hogeboom ten tijde van het intreden van overmacht of ziekte inmiddels gedeeltelijk de

 

verplichtingen uit de opdracht is nagekomen, en aan het nagekomen deel zelfstandige waarde

 

toekomt, is René Hogeboom gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte apart te declareren.

 

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

3. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft René Hogeboom recht op

 

compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 4 leden 2, 3 en 4.

 

4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal René Hogeboom desgevraagd en in overleg met

 

opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

 

5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor René Hogeboom extra kosten met zich meebrengt,

 

worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

 

Artikel 6 Ter beschikkingstelling van informatie en medewerking

 

De opdrachtgever verstrekt René Hogeboom tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn

 

voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 7 Wijzigen van de opdracht

 

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorziene feiten of omstandigheden

 

voordoen die afbreuk doen aan de tussen partijen afgesloten overeenkomst en/of een juiste

 

uitvoering daarvan belemmeren, wordt hierover tussen opdrachtgever en René Hogeboom tijdig overleg

 

gepleegd, zodat de afspraken zoveel mogelijk naar intentie van de oorspronkelijke overeenkomst

 

aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast en in een schriftelijke aanvulling op de

 

overeenkomst worden vastgelegd.

 

 

 

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht en resultaat

 

René Hogeboom zal zich bij de uitvoering van de opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring

 

en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van de opdracht het beoogde

 

resultaat te bereiken. Desalniettemin kan René Hogeboom geen garanties geven met betrekking tot het

 

resultaat.

 

 

 

Artikel 9 Het betrekken van derden bij de opdracht

 

1. René Hogeboom heeft het recht om bij de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst, in overleg met

 

opdrachtgever, derden te betrekken en/of in te schakelen.

 

2. René Hogeboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden

 

verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

 

3. Indien door René Hogeboom of door René  Hogeboom ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst

 

werkzaamheden worden verricht op een locatie van de opdrachtgever of door opdrachtgever

 

aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in

 

redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 

 

Artikel 10 Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst tussen René Hogeboom en een opdrachtgever is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij

 

uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of de partijen schriftelijk een einddatum voor de

 

werkzaamheden overeenkomen.

 

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden

 

een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de

 

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever René  Hogeboom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

 

1. René Hogeboom zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis

 

genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het

 

algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk

 

karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering

 

dit vereist. Bij het bewerken en gebruiken van persoonsgegevens wordt door René Hogeboom strikte

 

geheimhouding gehanteerd. Bij het doorgeven van die informatie zal René Hogeboom er voor zorgdragen dat

 

deze niet tot de bron is te herleiden. Gegevens die in vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij

 

medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen dan deze medewerkers worden

 

doorgegeven, indien en voor zover het voorgenomen gebruik daarvan vooraf kenbaar is gemaakt

 

aan de desbetreffende medewerker en deze uitdrukkelijk blijk heeft gegeven daartegen geen

 

bezwaar te hebben.

 

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak René Hogeboom gehouden is

 

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

 

verstrekken, en René Hogeboom zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de rechter

 

erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is René Hogeboom niet gehouden tot schadevergoeding of

 

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van

 

enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12 Tarieven

 

1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt tegen de op moment van totstandkoming van de

 

overeenkomst door René Hogeboom gehanteerde prijzen en tarieven.

 

2. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.

 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle door René Hogeboom gehanteerde prijzen en tarieven

 

exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en

 

belastingen.

 

4. Bij opdrachten voor onbepaalde tijd of met een looptijd van meer dan één jaar heeft René Hogeboom het

 

recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar het in

 

de offerte overeengekomen tarief te verhogen met de wettelijke index zoals die is vastgesteld voor

 

het daaraan voorafgaande jaar.

 

 

 

Artikel 13 Betalingsvoorwaarden

 

1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op de door

 

René Hogeboom op de factuur aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk

 

overeengekomen.

 

2. René Hogeboom behoudt zich het recht voor bij langlopende opdrachten het reeds uitgevoerde deel van de

 

werkzaamheden tussentijds te factureren. Na het uitvoeren van alle overeengekomen

 

werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur minus de reeds voldane betalingen.

 

3. Zonder schriftelijke toestemming van René Hogeboom is het opdrachtgever niet toegestaan zijn

 

betalingsverplichting jegens René Hogeboom op te schorten dan wel te verrekenen met een vordering van

 

opdrachtgever op René Hogeboom, uit welke hoofde dan ook.

 

4. De betalingstermijn als bedoeld onder 12.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is

 

opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is René Hogeboom gerechtigd vanaf de

 

vervaldatum van de factuur (wettelijke) rente in rekening te brengen. Tevens is de opdrachtgever

 

de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan René Hogeboom.

 

5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft René Hogeboom,

 

onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht de deelname van de

 

opdrachtgever, ofwel van de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training, coaching

 

te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling

 

heeft plaatsgevonden.

 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn

 

de vorderingen van René Hogeboom op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

7. René Hogeboom heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste

 

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte

 

in mindering van de hoofdsom en lopende rente. René Hogeboom kan, zonder daardoor in verzuim te komen,

 

een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de

 

toerekening aanwijst. René Hogeboom kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

 

eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering

 

gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke ten laste van opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 

1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van

 

databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door René Hogeboom aan opdrachtgever geleverde

 

en/of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, dan wel ten behoeve van

 

opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan René Hogeboom. Onder

 

‘René Hogeboom’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie René Hogeboom met betrekking tot de hier bedoelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, werkzaamheden of

 

diensten, rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

 

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

 

René  Hogeboom enige door René Hogeboom aan opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde folders, informatie- en trainingsmateriaal, of informatie die in het kader van verrichte diensten of

 

werkzaamheden is verstrekt geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

3. Bij vastgestelde overtreding van dit artikel zal door René Hogeboom per overtreding een boete van

 

€ 1.000 worden opgelegd aan opdrachtgever en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt.

 

4. Geen enkele bepaling in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen René Hogeboom en

 

opdrachtgever strekt tot geheel of gedeeltelijke overdracht van rechten als bedoeld in dit artikel,

 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde folders, informatie- en

 

trainingsmateriaal en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van de werkzaamheden en/of

 

diensten door René Hogeboom ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, in de meest ruime

 

betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van

 

merken of handelsnamen van René Hogeboom of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

6. René Hogeboom heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

 

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk

 

beschermde informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door René Hogeboom geleverde folders, informatie- en

 

trainingsmateriaal, de uiterste zorg wordt nagestreefd, staat René Hogeboom niet in voor eventuele fouten of

 

onvolledigheden. René Hogeboom, auteurs of redacteuren van de folders, informatie- en trainingsmateriaal,

 

zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik van de folders informatie- en

 

trainingsmateriaal, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. René Hogeboom aanvaardt dan ook slechts

 

wettelijke verplichtingen tot schadevergoedingen voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 

2. De aanwezigheid van een gebrek geeft opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of

 

verrekening van zijn betalingsverplichting met betrekking tot geleverde folders, informatie- en

 

trainingsmateriaal of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

 

3. De totale aansprakelijkheid van René Hogeboom wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot

 

levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag

 

gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

 

4. In afwijking van hetgeen onder punt 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een

 

langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes

 

maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

5. René Hogeboom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

 

winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan bedoeld in

 

dit artikel.

 

6. René Hogeboom is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door

 

welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door

 

opdrachtgever of enige derde van door René Hogeboom geleverde folders, informatie- en trainingsmateriaal.

 

7. René Hogeboom is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers van aangeboden activiteiten, aan accommodaties, en/of aan derden.

 

8. Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

 

overeenkomst met René Hogeboom slechts inroepen, nadat opdrachtgever René Hogeboom binnen de termijn van 1 maand na uitvoering van de overeenkomst deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en René Hogeboom ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De

 

ingebrekestelling dient een duidelijke gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te bevatten,

 

zodat René Hogeboom hier adequaat op kan reageren.

 

 

 

Artikel 16 Klachten

 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van René Hogeboom, dienen door opdrachtgever uiterlijk

 

binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij

 

René Hogeboom. De ingebrekestelling dient een duidelijke gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te

 

bevatten, zodat René Hogeboom hier adequaat op kan reageren.

 

2. Indien een klacht gegrond is, zal René Hogeboom de werkzaamheden alsnog verrichten conform het

 

bepaalde in de overeenkomst, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is

 

geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

3. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer

 

mogelijk of zinvol is, zal René Hogeboom slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 14.

 

 

 

Artikel 17 Vrijwaring

 

Indien de opdrachtgever aan René Hogeboom informatiedragers, elektronische bestanden of software

 

verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen of en/of andere defecten. Bij

 

geconstateerde virussen en/of andere defecten in de informatiedragers, elektronische bestanden of

 

software, die leiden tot beschadigingen van de digitale systemen of apparatuur van René Hogeboom, zullen

 

de herstelkosten hiervan verhaald worden op de opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en wijzigingen

 

1. Op elke door René Hogeboom met opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht

 

van toepassing.

 

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door René Hogeboom met opdrachtgever

 

gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de

 

vestigingsplaats van René Hogeboom.

 

3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden, c.q.

 

de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.renehogeboom.com Tevens zijn deze

 

voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 55266355 .

 

 

 

 

 

Versie: november 2019

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.